Cena GSGM

VYHLÁŠENÍ NOVÉHO KOLA SOUTĚŽE 2015-2017 - v přípravě, bude upřesněno

Další, již šesté kolo soutěže vyhlašuje výbor GSGM na léta 2015-2017 s tím, že Cena bude udělena a přednáška oceněného autora přednesena na konferenci GSGM, která se bude konat v Bratislavě v roce 2017.

Obecné informace naleznete níže, konkrétní ihned jak bude soutěž vyhlášena.

 

VÝZVA      Soutěž o Cenu GSGM - bude upřesněno     

Vážené kolegyně a kolegové,

v září 2014 se uskuteční genetická konference v Praze,  jejíž nedílnou součástí je prezentace odborných výsledků studentů a mladých vědeckých pracovníků. Výbor GSGM při této příležitost vyhlásil již pátý ročník Soutěže o cenu GSGM dotovanou společností M.G.P. s.r.o. Zlín finanční částkou 2000 EUR. Statut Ceny GSGM a veškeré další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.gsgm.cz).

Výbor vyzývá všechny své členy a další pedagogické a vědecké pracovníky, aby podpořili  účast svých mladších kolegů v soutěži o cenu GSGM, kterým se tak nabízí možnost získat prestižní ocenění genetické společnosti GSGM a prezentovat výsledky své výzkumné činnosti  na genetické konferenci.

Přihlášky do soutěže se přijímají: - bude upřesněno
Výbor Genetické společnosti Gregora Mendela
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno

Výbor GSGM

 

STATUT CENY GSGM
1. Cena je vypisována za významný přínos v oblasti genetiky a molekulární biologie a je sponzorována firmou M.G.P., s.r.o., Zlín.

2. Cenu ve výši 2000 EUR může získat člen GSGM, který nepřekročil věk 35 let v době uzávěrky soutěže. Cena se uděluje za vědeckou práci nebo soubor prací publikovaných v posledních třech letech před podáním přihlášky do soutěžního kola. Udělení ceny není omezeno žádnými zvláštními kvalifikačními požadavky na předkladatele, avšak oceněný autor nemůže být vyhlášen vítězem soutěže opakovaně.

3. Udělení ceny, kromě finanční odměny zahrnuje i povinnost autora přednést plenární přednášku na konferenci společnosti a uveřejnit anotaci práce v časopise Informační listy, které vydává Genetická společnost Gregora Mendela. O udělení ceny rozhoduje výbor společnosti po zhodnocení přihlášek na návrh odborné posuzovatelské komise, kterou výbor společnosti k tomuto účelu ad hoc ustavuje. Výbor společnosti má právo v daném kole soutěže cenu neudělit nebo ji rozdělit mezi dva vyhodnocené předkladatele.

4. Přihláška do soutěže se podává na příslušném formuláři, který je předkladatelům k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.gsgm.cz, Přihláška). Společně s přihláškou musí být předložena i jednostránková anotace práce a po jednom výtisku každé položky souboru prací přihlašovaných k ocenění, z nichž je zřejmý podíl předkladatele na publikovaných vědeckých výsledcích (první autor, korespondující autor, vyjádření spoluautorů apod.).

Vyhlášení vítěze Ceny GSGM 2012-2014

Vítězem již čtvrtého kola soutěže se stala Mgr. Ines Kováčíková, Ph.D., která v souladu se statutem ceny přednesla na genetické konferenci v Průhonicích 26.9.2014 přednášku na téma "The role of protein kinases during meiotic chromosome segregation in fission yeast"

Vyhlášení vítěze Ceny GSGM 2008-2010

Vítězem již čtvrtého kola soutěže se stal doc. MUDr. Ondřej Šeda, PhD., který v souladu se statutem ceny přednesl na genetické konferenci v Lednici přednášku na téma "Ekogenomická architektura metabolického syndromu"

(30. 11. 2011)


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban